Notulen Ledenvergadering 25 november 2019

6 januari 2020
door Bertus Menkveld

Verlag van de Ledenvergadering d.d. 25 november 2019 jl.

We willen de leden van onze vereniging graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de club.
Daarom vindt u hier het geanonimiseerde verslag aan van de ledenvergadering van 25-11-2019. De volledige versie is natuurlijk in te zien voorafgaand de vergadering in juni van dit jaar.  Tevens zal dan het concept verslag worden vastgesteld.

1. Opening

Voorzitter Ben Groot Roessink opent om 20.00 uur de najaarsledenvergadering. Hij heet alle aanwezigen welkom. Aanwezig zijn 33 leden.
Van een 6-tal personen zijn afmeldingen ontvangen.
Met 1 minuut stilte worden Ab en Geke Meenink herdacht.
De ereleden en leden van verdienste worden getoond op het scherm.


2. Vaststellen notulen jaarvergadering 24-06-2019

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen.

3. Bestuursmededelingen

De wittebroodsweken van de voorzitter zijn voorbij. Het is voor iedereen een heftige periode geweest door het overlijden van Ab en Geke Meenink. Hij is geraakt hoe door de hele club met veel empathie gehandeld is omtrent het overlijden. Het gedenkboek dat door veel leden en vrijwilligers van PAX is getekend, is inmiddels overhandigd aan Nick en Joanne.
De voorzitter omschrijft zijn afgelopen periode als "warmlopen". Er zijn diverse technische zaken op orde gebracht. Er wordt nog gezocht naar een verzorger, als aanvulling op de bestaande bezetting. Tips zijn van harte welkom. Diverse andere commissie zijn voortvarend aan de slag. De sponsoring ontwikkelt zich goed. De evenementencommissie o.l.v. Manon van Kampen is bijzonder actief. De onderhoudsploeg functioneert uitstekend.

Met de Gemeente Bronckhorst en de andere voetbalclubs uit de gemeente is een voorzittersoverleg opgestart. Teleurstelling is uitgesproken dat er binnen de gemeente geen sportbeleid is.  Wellicht biedt het sociale domein financiele mogelijkheden. Het overleg wordt vervolgd.
De voorzitter van het jeugdbestuur geeft aan dat er een structureel tekort aan vrijwilligers is. Besloten is een werkgroep m.b.t. het vrijwilligersbeleid in te stellen om te komen tot een gestructureerde vrijwilligersaanpak.

Vraag: Kunnen de spelers van de selectie niet meer bijdragen? Zij zouden bijv. een jeugdteam kunnen trainen. Actie: Hierover is overleg geweest, het zal nogmaals onder de aandacht worden gebracht. De selectie heeft voor veel spelers een voorbeeldrol.

Bij vrijwilligers is het van belang dat ze iets doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Het is belangrijk om in het beleid hiermee rekening te houden. Enkele redenen waarom er minder vrijwilligers zijn: tijdsfactor en stijgende aandacht die kinderen en ouders vragen. Als we de Vereniging in stand willen houden moet we de gedachte van VERENIGEN blijven promoten.

Op 19 december is de laatste trainingsavond. Dit combineren we met de kerstborrel. De uitnodigingen komen binnenkort.
Mull2Media verleent goede support aan diverse werkzaamheden omtrent media en communicatie.


4. Financiele zaken


Toelichting op het financieel verslag seizoen 2018-2019
Bertus Menkveld, penningmeester, licht de cijfers toe aan de hand van sheets. De begroting 2019-2020 is een moment opname. Als we vandaag de begroting zouden opstellen ziet die er anders (positiever) uit.

In 2018-2019 is het aantal leden bij de leeftijdsgroep 16 en 17 jarigen fors gedaald. Dit gold ook in het seizoen jaar 2017-2018. Dit verdient extra aandacht. De KNVB signaleert hetzelfde probleem.
De vrijwilligersvergoeding voor 2019-2020 is hoger omdat er extra trainers voor de jeugd aangetrokken zouden worden. Helaas is dat nog niet gelukt.

Vraag: Gaan we nog de overstap maken naar LED-verlichting? Actie: In december gaan we hierover met de Stichting in gesprek. De subsidiefaciliteiten zijn op dit moment gunstig. De wens voor LED verlichting is prominent aanwezig. Er zijn veel storingen in de verlichtingsinstallatie. De verwachte toename van de energiekosten de komende jaren is een aandachtspunt van het bestuur.

Vaststellen van de balans en staat van baten en lasten 2018-2019
Er zijn geen vragen nav de presentatie door de penningmeester. De balans en staat van baten en lasten worden vastgesteld.

Verslag door de kascommissie

De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en vastgesteld dat alles keurig is verantwoord. De kascommissie dankt de penningmeester en verleent het bestuur decharge.

Vaststellen van de begroting 2019-2020

De vergadering gaat akkoord met het beperkte negatieve resultaat voor 2019-2020.


5. Benoeming bestuursleden

Het bestuur zocht nog een man of vrouw die als secretaris wil optreden (en tevens de portefeuille PR/communicatie invult). Hannie Zweverink is hiervoor benaderd en zij is bereid deze functie op zicht te nemen.


6. Benoeming nieuwe kascommissie

De statuten geven aan dat de kascommissie bestaat uit 3 personen. Voor 2019-2020 zijn dit:

Paul Stortelder (ook in 2018-2019), Peter Eskes en Werner Weustenenk. Richard Hulshof wordt bedankt voor zijn inzet voor de kascommissie in de laatste 2 seizoenen.


7. RondvraagOpmerking
Opmerking: Teleurstelling wordt uitgesproken dat er zo weinig ouders van jeugdspelers op de vergadering aanwezig zijn. Vraag is of wel iedereen de uitnodiging voor de ledenvergadering heeft ontvangen. Actie: Hoe kunnen we dit beter en meer onder de aandacht krijgen.


Vraag: Moeten ereleden en of leden van verdienste ook persoonlijk uitgenodigd worden?            Actie: Nader onderzoeken.

Controleren of de trainer van de keeperstraining in de app zit. Actie: wordt onderzocht.

Vraag: Zowel bij het 1e elftal als de overige wedstrijden komen minder supporters naar de thuiswedstrijden. Reactie: het lijkt een algemene tendens. Er zijn in de weekends erg veel activiteiten waaruit mensen kunnen kiezen. Actie: Bestuur pakt dit op.

Opmerking: de EHBO is op zondagmorgen niet meer aanwezig.Reactie: vanaf 2020 wordt dit weer opgepakt. Helaas lukt dit niet voor de zaterdagmorgen. De EHBO vereniging is genoodzaakt ook steeds meer als "uurtje factuurtje" te gaan werken.

Opmerking: geconstateerd wordt dat er bij meisjes <13 te weinig spelers zijn. Ze worden dan gehaald bij meisjes <15. De leider van meisjes <15 wil dit liever niet omdat ze 's middags moeten spelen. Actie: Voorzitter jeugd pakt dit op.


8. Sluiting


De voorzitter dankt iedereen die er wel is voor de aanwezigheid en inbreng. We gaan er samen werken om de genoemde acties tot een goed resultaat te brengen.Deel dit nieuwsbericht via